portal osiedli, dzielnic i miast

Gdańsk Habenda - Forum

Pogaduchy z sąsiadami - bez wychodzenia z domu!
Primary Navigation


 Komunikacja z Radą Osiedla Ujeścisko-Łostowice / tematy dzielnicowe   

FAQFAQ    SzukajSzukaj    ProfilProfil    Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości    RejestrujRejestruj    ZalogujZaloguj   
www.MojeOsiedle.pl » Blok D » Forum » Regulaminy
Napisz nowy temat Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat     

Regulaminy

Idź do strony 1, 2    Następna     Odpowiedz do tematu    
Autor Wiadomość
RangiR 
   

Forumowicz


Dołączył: Pią Kwi 06, 2007 17:57
Posty: 160
Skąd: Gdańsk Łostowice

PostWysłany: Śro Maj 19, 2010 19:27    Temat postu: Regulaminy

Oto propozycje regulaminów przesłane przez administratora.
Jeżeli macie jakieś zastrzeżenia lub propozycje zmian to proszę zgłaszać ponieważ powinniśmy wypracować ostateczny kształt tych regulaminów przed głosowaniem na zebraniu.
2076372
RangiR 
   

Forumowicz


Dołączył: Pią Kwi 06, 2007 17:57
Posty: 160
Skąd: Gdańsk Łostowice

PostWysłany: Śro Maj 19, 2010 19:29    Temat postu: Regulamin Gospodarowania Funduszem Remontowym

REGULAMIN GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM

Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Olimpijskiej 57 w Gdańsku

uchwalony uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej nr.... w sprawie utworzenia funduszu remontowego i przyjęcia regulaminu gromadzenia i wydatkowania środków finansowych w ramach funduszu remontowego z dnia....


§ 1
1. Tworzy się fundusz remontowy stanowiący źródło finansowania remontów.
2. Fundusz remontowy zasilają wpłaty z:
a) zaliczek współwłaścicieli nieruchomości wspólnej ustalanych corocznie uchwałą wspólnoty mieszkaniowej i wpłacanych z góry do 10 dnia każdego miesiąca,
b) odpisów z części/całości pożytków z nieruchomości wspólnej,
c) nadwyżek pomiędzy zaliczkami wniesionymi przez właścicieli a faktycznie poniesionymi kosztami zarządu nieruchomością wspólną, ustalonych prawomocną uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie zasilenia funduszu remontowego tymi środkami pieniężnymi.

§ 2
Środki funduszu remontowego nieruchomości mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie remontów i modernizacji elementów budynku, urządzeń technicznych i przyłączy zaliczonych do nieruchomości wspólnej i jej części składowych.

§ 3
Za remont budynku mieszkalnego uważa się prace budowlane mające na celu utrzymanie budynku mieszkalnego we właściwym stanie, przywrócenie jego pierwotnej zdolności użytkowej, którą utracił w wyniku upływu czasu i eksploatacji, wraz z wymianą dotychczas użytkowanych zużytych składników ich wyposażenia technicznego, takich jak: dotychczasowa instalacja wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub tylko określone elementy tych instalacji.

§ 4
Za modernizację budynku mieszkalnego uważa się unowocześnienie, które musi obejmować właściwości użytkowe budynku lub jego elementów.

§ 5
Podstawą wyrażenia zgody na finansowanie kosztów robót remontowych lub przeprowadzanej modernizacji jest uchwalenie przez Wspólnotę Mieszkaniową odpowiedniej uchwały.

§ 6
1. Środków pieniężnych zgromadzonych na funduszu remontowym nie wolno wykorzystywać do finansowania bieżących wydatków Wspólnoty Mieszkaniowej, jak również do czasowego pokrywania innych zobowiązań Wspólnoty Mieszkaniowej.
2. Środków pieniężnych zgromadzonych na funduszu remontowym nie wolno wykorzystywać do finansowania wykonanych remontów, które zgodnie z obowiązującymi przepisami obciążają właścicieli lokali.

§ 7
1. Nadwyżka pomiędzy wniesionymi zaliczkami na fundusz remontowy a faktycznymi kosztami przeprowadzonych remontów w danym roku obrachunkowym zasila fundusz remontowy roku następnego.
2. Zaliczki wniesione na sfinansowanie remontów w latach następnych pozostają w funduszu remontowym do czasu sfinansowania wszystkich zaplanowanych remontów.

§ 8
Decyzję o uruchomieniu środków finansowych z funduszu remontowego podejmuje każdorazowo Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, wyłącznie w oparciu o podpisaną umowę o roboty budowlane, protokół odbioru oraz fakturę wystawioną i przyjętą pod względem formalno-rachunkowym.

§ 9
Nie zezwala się Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej na podejmowaniu decyzji o uruchomieniu środków finansowych z funduszu remontowego w wysokościach przekraczających kwot zatwierdzonych uchwałą, za wyjątkiem przypadku wystąpienia: klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej, bezpośredniego zagrożenia życia lub mienia mieszkańców – decyzje o uruchomieniu środków z funduszu remontowego podejmuje Zarząd samodzielnie.

§ 10
1. W przypadku zbycia nieruchomości lokalowej przez jej dotychczasowego właściciela, zbywający jest zobowiązany poinformować nabywcę o zasadach gromadzenia środków na funduszu remontowych.
2. Środki wniesione na fundusz remontowy do wysokości uchwalonych zaliczek przez dotychczasowego właściciela nieruchomości nie podlegają zwrotowi.
3. W związku z zapisem pkt. 2 strony umowy sprzedaż nieruchomości lokalowej ustalają w niej warunki wzajemnych rozliczeń z tego tytułu.

§ 11
Regulamin obowiązuje od dnia ....................................... .
2076372
RangiR 
   

Forumowicz


Dołączył: Pią Kwi 06, 2007 17:57
Posty: 160
Skąd: Gdańsk Łostowice

PostWysłany: Śro Maj 19, 2010 19:29    Temat postu: Regulamin Porządku Domowego

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 57 W GDAŃSKU

MIESZKAŃCY OBOWIĄZANI SĄ:

1. Utrzymywać lokale mieszkalne i pomieszczenia do nich przynależne w należytym stanie technicznym i sanitarno – porządkowym, a w szczególności:
§ wykonywać bieżące konserwacje oraz naprawy lokalu i urządzeń w nim zamontowanych,
§ nieczystości stałe z lokali wynosić wyłącznie do pojemników znajdujących się w altanie śmietnikowej – w przypadku ich przepełnienia, nieczystości należy pozostawiać obok - wyłącznie w workach z tworzywa sztucznego.
2. Dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją elementy nieruchomości przeznaczone do wspólnego korzystania (klatki schodowe, korytarze, otoczenie budynku).
3. Zachować ciszę nocną w godzinach od 2200 do 600.
4. Przeprowadzać prace remontowe lokali w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości innym mieszkańcom, a w szczególności:
§ Uprzedzać sąsiadów o zamiarze prowadzenia prac remontowych uciążliwych dla otoczenia
§ Po wykonanym remoncie doprowadzić otoczenie do należytej czystości i porządku. Wywozić niezwłocznie po zakończeniu prac odpady budowlane z lokalu (w tym gruz) na własny koszt
Uwaga! Odpadów tych nie wolno wrzucać do pojemników na nieczystości komunalne.
§ Prace o wzmożonym natężeniu hałasu wykonywać wyłącznie w dni robocze od godz. 8ºº do 18ºº, w soboty - od godz.10ºº do 15ºº.
§ W przypadku konieczności wyłączenia na czas prowadzenia prac dopływu wody, energii elektrycznej lub cieplnej uzyskać wcześniej zgodę Administratora lub Zarządu. Wyłączenia może dokonać wyłącznie osoba posiadająca właściwe uprawnienia.
5. Dbać o czysty i estetyczny wygląd balkonów. Podlewać zieleń na oknie lub balkonie w sposób nie powodujący uciążliwości innym mieszkańcom.
6. Parkować pojazdy wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i w sposób nie utrudniający ruchu pieszego, nie niszczący zieleni, nie tarasujący dojazdu do nieruchomości i altany śmietnikowej.
7. Ochraniać środowisko naturalne – nie myć pojazdów w obrębie nieruchomości, reagować na wycieki oleju z pojazdów.
ZABRANIA SIĘ:
1. Przechowywać w komórkach i garażu materiałów łatwopalnych , wybuchowych, trujących, żrących i cuchnących.
2. Przechowywać, składować, wystawiać sprzęty i inne przedmioty (materiały budowlane, urządzenia techniczne, meble, gruz itp.) na chodnikach i placach przylegających do budynku oraz na klatce schodowej i innych pomieszczeniach lub miejscach wspólnego użytku.
3. Osobom nie upoważnionym wchodzić do pomieszczeń wyposażonych w instalacje wspólne i dokonywać ich naprawy,
4. Wynosić materiały łatwopalne, wybuchowe, trujące i inne niebezpieczne do pojemników umieszczonych w altanie śmietnikowej.
5. Wywieszać mokrą, kapiącą odzież, pościel, bieliznę, dywany itp. w oknach lub na balkonach.
6. Wylewać lub wyrzucać nieczystości z okien i balkonów.
7. Umieszczać na elewacji budynku lub klatce schodowej gablot reklamowych, szyldów i innych tablic informacyjnych bez zgody Wspólnoty Mieszkaniowej
8. Instalować na dachu lub zewnętrznej elewacji budynku anten telewizyjnych, radiowych bez zgody Wspólnoty Mieszkaniowej.
9. Wyrzucać do muszli klozetowej przedmiotów mogących powodować niedrożność instalacji kanalizacyjnej.
10. Palenia tytoniu we wszystkich pomieszczeniach wspólnego użytkowania.
11. Komórki nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej.
WYMAGANIA WOBEC OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE:
Właściciele lub opiekunowie zwierząt zobowiązani są do stałej opieki i zachowania środków ostrożności gwarantujących bezpieczeństwo otoczenia i stosować następujące zasady:
1. Psa należy wyprowadzać na smyczy i w kagańcu.
2. Zakazane jest wypuszczanie i pozostawianie psów bez dozoru.
3. Nie wolno wprowadzać zwierząt na place zabaw oraz do piaskownic.
4. Zwierzęta nie mogą zakłócać spokoju .
5. Dla psów rasy, uznanej za agresywną, wymagane jest posiadanie przewidzianego prawem zezwolenia na jego utrzymanie.
6. Zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta na klatkach schodowych, piwnicach, podwórku
i zieleńcach winny być bezzwłocznie usuwane przez ich właścicieli lub opiekunów.
Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników nieruchomości.
2076372
RangiR 
   

Forumowicz


Dołączył: Pią Kwi 06, 2007 17:57
Posty: 160
Skąd: Gdańsk Łostowice

PostWysłany: Śro Maj 19, 2010 19:31    Temat postu: Regulamin Prac Remontowych i Wykończeniowych

Regulamin prowadzenia prac wykończeniowych w lokalach

1. Właściciel lokalu jest zobowiązany dokonać u administratora na adres:
biuro_ted@op.pl,
fax 058 699 21 01
rejestracji firmy wykonującej prace remontowo – adaptacyjne w lokalu pod rygorem poniesienia odpowiedzialności za wszelkie udokumentowane szkody na częściach wspólnych, które powstały od momentu rozpoczęcia remontu przez ww. właściciela lokalu.
2. Rejestracja polega na przekazaniu następujących informacji:
- nazwa wykonawcy
- numer kontaktowy do przedstawiciela firmy
- numer kontaktowy do właściciela lokalu
- przewidywany czas prowadzenia prac.
3. Po dokonaniu rejestracji wskazanej w pkt. 1 właściciel lokalu jest zobowiązany spisać stosowny protokół wejścia na teren nieruchomości, w którym będzie określony stan nieruchomości przed rozpoczęciem prowadzenia prac. Niniejszy protokół może być uzupełniony dokumentacją zdjęciową.
4. Po zakończeniu prac właściciel lokalu jest zobowiązany spisać protokół zdawczo odbiorczy, w którym zostanie określony stan nieruchomości po zakończeniu prac. Niniejszy protokół może być uzupełniony dokumentacją zdjęciową.
5. W przypadku stwierdzenia zniszczeń części nieruchomości wspólnej odpowiedzialność prawna za powstałe szkody spoczywa na właścicielu lokalu, który nie spełnił nakazu wynikającego z pkt. 1 oraz właścicielu lokalu, którego firma remontowo-adaptacyjna dokonała szkody na częściach wspólnych. Szkoda na częściach wspólnych musi być udokumentowana protokolarnie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, oraz w postaci dokumentacji zdjęciowej stanowiącej załącznik do protokołu.
6. Brak dokonania rejestracji, wskazanej w pkt.1, przez Właściciela lokalu jest równoznaczny z przejęciem przez niego pełnej odpowiedzialności za powstałe szkody i zniszczenia na częściach nieruchomości wspólnej.
7. Prowadzenie prac może odbywać się w dni powszednie w godzinach 8:00 - 19:00, w dni wolne od pracy w godz. 8:00 - 16:00.
8. Właściciel lokalu jest zobowiązany osobiście zamówić worek gruzowy na własne potrzeby w PRSP pod nr tel: 058 309 00 31 lub zobowiązać wykonawcę robót do wywozu odpadów budowlanych. Worek należy ustawić na chodniku przed klatką schodową w sposób nie utrudniający komunikacji. Po zapełnieniu worka należy niezwłocznie zamówić w PRSP odbiór worka.
9. Właściciel lokalu jest zobowiązany do zachowanie ostrożności i czystości podczas transportu materiałów budowlanych.
10. Zabrania się korzystania z energii elektrycznej klatek schodowych – właściciel lokalu ma obowiązek podpisania umowy z energią i poboru prądu z własnego licznika.
11. W przypadku składowania odpadów budowlanych w sposób niedozwolony administracja zamówi wywóz na koszt właścicieli lokali na podstawie odrębnego obciążenia.
2076372
RangiR 
   

Forumowicz


Dołączył: Pią Kwi 06, 2007 17:57
Posty: 160
Skąd: Gdańsk Łostowice

PostWysłany: Śro Maj 19, 2010 19:32    Temat postu: Regulamin Rozliczania Mediów

REGULAMIN
Rozliczania dostarczanych mediów do lokali mieszkalnych i użytkowych
Wspólnoty Mieszkaniowej

Media dostarczane do lokali to koszty energii cieplnej rozumiane jako koszty powstałe w związku z dostarczaniem energii cieplnej na ogrzewanie pomieszczeń i podgrzanie wody, ustalone zgodnie z zasadami zawartymi w umowach z dostawcami ciepła oraz koszty zimnej wody. Wysokość ponoszonych kosztów określana jest fakturami wystawionymi przez dostawcę mediów w oparciu o odczyty urządzeń pomiarowych zainstalowanych w budynku.
Właściciel lokalu wnosi opłatę zryczałtowaną tytułem zaliczek za media dostarczone do lokali wraz z opłatami kosztu zarządu nieruchomością wspólna w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.
Całkowita ilość ciepła zużytego w lokalach mieszkalnych zasilanych z węzła cieplnego, mierzona jest ciepłomierzem głównym zainstalowanym w węźle cieplnym w budynku, służącym do rozliczeń pomiędzy dostawcą ciepła a odbiorcą tj. Wspólnotą Mieszkaniową.

Do kosztów energii cieplnej zaliczamy:
1. Opłaty stałe związane z wysokością zamówionej mocy do celów CO (centralnego ogrzewania) i CWU (ciepłej wody użytkowej) na budynek.
2. Opłaty zmienne dostarczonej energii cieplnej na budynek w tym:
• Opłata za podgrzanie CWU
• Opłata za CO rozliczana na poszczególne lokale mieszkalne wg wskazań podzielników kosztów oraz ciepłomierza głównego.
1. Opłaty stałe związane z zamówioną mocą na budynek

Koszty stałe energii cieplnej (CO i CWU) związane są z wysokością mocy zamówionej zgodnie z umową na dostawę ciepła zawartą z GPEC Gdańsk. Koszty te są rozliczane według stawki wyznaczonej na m2 powierzchni użytkowej lokalu.
Termin rozliczenia kosztów wynikających z zamówionej mocy ustala się na dzień 31 grudnia.
2. Opłaty zmienne dostarczanej energii cieplnej na budynek
Opłata zmienna za energię cieplną rozdzielona będzie na poszczególnych użytkowników wg wskazań podliczników. Składać się ona będzie z:
1) opłaty stałej – stanowiącej koszty przesyłu wewnątrz budynku i ogrzewania części wspólnych (w tym klatek schodowych) rozliczanej między lokatorów proporcjonalnie wg powierzchni użytkowej lokali.
2) Opłaty indywidualnej – stanowiącej koszty dostarczanej energii cieplnej da każdego lokalu rozliczanej między lokatorów proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów zamontowanych na grzejnikach.
W sezonie grzewczym podział kosztów na koszty stale rozliczane proporcjonalnie wg powierzchni i zmienne wyliczane na podstawie wskazań podzielników przyjmuje się jak 10/90.

Koszty zmienne, opłata zmienna za C.O. naliczana na podstawie podzielników
1. Opłata ta naliczana w okresie poboru ciepła będzie w formie zaliczkowej wnoszona przez poszczególnych właścicieli lokali na poczet przyszłego indywidualnego rozliczenia za zużyte ciepło na cele C.O. Wielkości zaliczki wyrażonej na 1m2 powierzchni mieszkalnej będzie ustalana na podstawie średniego zużycia energii cieplnej w budynku w sezonie grzewczym w ostatnich 3 latach, wyrażonego w GJ, pomnożonego przez aktualną stawkę za 1 GJ ciepła (wg cennika dostawcy ciepła) i przemnożonego przez współczynnik 1,05.
2. Rozlicznie kosztów zmiennych zużycia energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania odbywać się będzie na podstawie wskazań podzielników kosztów ogrzewania zamontowanych na grzejnikach, które stanowią integralną cześć systemu.
3. Po zakończeniu sezonu grzewczego okresem rozliczeniowym indywidualnym będzie 31 maja każdego roku kalendarzowego, po którym firma specjalistyczna dokona odczytu zużycia ciepła na poszczególnych podzielnikach i pełnego rozliczenia zbiorczego przypadającego na lokale.
4. Ostateczne rozliczenie kosztów ogrzewania właściciele lokali otrzymują w pierwszej dekadzie września wraz z odpowiednimi naliczeniami wykonanymi przez firmę obsługującą system podzielników kosztów zgodnie z zawartą umową.
5. Odczyt urządzeń pomiarowych i podzielników kosztów przeprowadza się raz w roku.
6. Termin odczytu oparty o stosowny harmonogram uwzględniał będzie odczyt dodatkowy w tym samym dniu dla osób pracujących w godzinach popołudniowych z wyprzedzeniem 7-dniowym poprzez wywieszenie stosownych plakatów na tablicy ogłoszeń w każdej klatce.
7. Jeżeli do odczytu nie doszło z winy użytkownika, przysługuje mu jeden dodatkowy bezpłatny odczyt po zakończeniu I tury odczytów.
8. Termin trzeciego odczytu można uzgodnić tylko na zasadach indywidualnych w terminie nie przekraczającym ok. 2 tygodni a ustalonym pomiędzy administratorem a firmą UNICORN za dodatkową opłatą jednak nie później niż do 14 dni po terminie podstawowego odczytu
9. W czasie odczytu urządzenia muszą być dostępne dla odczytujących bez przeszkód tzn. użytkownicy muszą zadbać o swobodny dostęp do urządzeń.
10. W czasie odczytu urządzenia są sprawdzane pod względem prawidłowości montażu i funkcji a jeżeli nastąpiło uszkodzenie urządzenia bądź zerwanie plomby plastikowej, urządzenia zostają wymienione i ponownie zaplombowane na koszt właściciela. Powyższa czynność zostanie odnotowana w Protokole zmian i usterek.
11. Wymiana uszkodzonego elementu odbywa się na koszt użytkownika zgodnie z obowiązującym cennikiem jeżeli uszkodzenie nastąpiło z jego winy.
12. Poszczególne wartości odczytu w każdym mieszkaniu są wpisywane do Kwitu odczytu potwierdzonego przez użytkownika podpisem. Po dokonaniu odczytu użytkownik dostaję kopię Kwitu odczytu.
13. Nie wolno dokonywać zmian w instalacji centralnego ogrzewania poprzez demontaż lub dokładanie dodatkowych grzejników.
14. Lokale mieszkalne, w których będą naruszone montaże podzielników lub plomby, zostaną rozliczone wg zasady, że dla każdego zainstalowanego grzejnika zostanie przypisany najwyższy odczyt zużycia odczytany przez firmę rozliczającą, stwierdzony na budynku naszej Wspólnoty.
15. Lokale mieszkalne lub poszczególne urządzenia grzejne, które nie zostały udostępnione przez właścicieli do odczytu w określonym terminie firmie rozliczającej, zostaną rozliczone na zasadach jak wyżej ( ryczałt).
16. Korekty rozliczeń narastająco mogą uwzględniać tylko dwa ostatnie sezony grzewcze.
17. W przypadku uszkodzenia wewnętrznego elektroniki podzielnika niezależnego od właściciela, zużycie ciepła na tym grzejniku zostanie wyliczone wg średniego zużycia z ostatnich dwóch okresów rozliczeniowych, do czasu naprawy lub wymiany urządzenia; w sezonie grzewczym na podstawie średniego zużycia z tego okresu.
18. Właściciel lokalu ma obowiązek natychmiastowego zgłoszenia do administracji budynku zauważonego uszkodzenia podzielnika mechanicznego lub jego elektroniki, w celu doprowadzenia do jego szybkiej naprawy lub wymiany. Za okres niesprawności urządzenia naliczenia z tytułu zużycia ciepła odbywały się niezależnie od sytuacji i przyczyny niesprawności opisanej w protokole zgodnie z niniejszym regulaminem.
19. W przypadku zmiany cen za dostarczaną energię cieplną w trakcie okresu rozliczeniowego nie dokonuje się odczytów podzielników kosztów ogrzewania.
20. Ostateczne rozliczenie kosztów zmiennych centralnego ogrzewania z członkami wspólnoty następuje poprzez porównanie poniesionych kosztów ogrzewania zaliczkami wniesionymi w czynszu i ustaleniu kwoty nadpłaty lub niedopłaty.
21. Wykazane nadwyżki opłat lub wykazana niedopłata zostanie członkowi Wspólnoty uwzględniona w opłacie czynszowej w miesiącu po rozliczeniu energii cieplnej lub na indywidualne życzenie w formie pisemnej zwrot w formie pieniężnej.


Opłata za podgrzanie ciepłej wody użytkowej

1. Odczyty na poszczególnych wodomierzach są wykonywane przez służby administratora budynku raz na pół roku do 25 dnia każdego miesiąca kończącego półrocze.
2. Właściciel lokalu ma obowiązek udostępnienia wodomierzy do odczytu pracownikowi administracji co najmniej raz w roku w terminie ogłoszonym na tablicy ogłoszeń w miesiącu maj lub czerwiec.
3. Naliczenie miesięczne za CWU dokonywane jest wg stanów liczników wodomierzy stanowiących średnią wyznaczonej na podstawie odczytów za ostatni okres rozliczeniowy (półrocza) i stawki jednostkowej przyjętej w rocznym planie gospodarczym.
4. Właściciele mieszkań, którzy nie podadzą rzeczywistych odczytów lub nie udostępnią swoich urządzeń do odczytu, będą wnosić opłatę zryczałtowaną podlegającą rozliczeniu.
5. Bieżące rozliczenie zużytej CWU następuje po upływie półrocza na podstawie otrzymanych wskazań wodomierzy. Niedopłata lub nadpłata wynikająca z rozliczenia zostaje ujęta w zaliczce pierwszego miesiąca następnego półrocza.
6. Wszystkie roboty związane z montażem nowych wodomierzy, muszą być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z warunkami technicznymi za uprzednią pisemną zgodą administratora budynku. Przed wodomierzem należy zamontować zawór kulowy a za wodomierzem zawór zwrotny.
7. Montowane wodomierze muszą mieć aktualny atest oraz cechę legalizacji.
8. Zamontowane wodomierze są własnością użytkownika.
9. Właściciel pokrywa wszelkie koszty związane z wymianą lub legalizacją wodomierzy.
10. W przypadku stwierdzenia niesprawności wodomierza opłaty naliczane będą od daty ostatniego prawidłowego odczytu tzw. ryczałtem wyznaczonym jako średnia z ostatniego półrocza, jeżeli uszkodzenie zostało zgłoszone administratorowi. Powrót do rozliczenia wg rzeczywistych wskazań wodomierza nastąpi po stwierdzeniu przez administratora wymiany wodomierza i prawidłowej jego pracy.
11. W przypadku stwierdzenia poboru wody z pominięciem wodomierza zużycie wody rozlicza się ryczałtem w wysokości 7m3 wody na osobę miesięcznie, licząc 1m3 wody wg aktualnie obowiązujących cen jednak nie więcej niż 14 m3 na lokal.

3. Opłata za zimną wodę ustalana jest w oparciu o ustalone ceny dostawcy obowiązujące w danym roku

1. Zimna woda rozliczana będzie w cyklu półrocznym oraz na moment każdorazowej podwyżki cen dostawców na podstawie jednoczesnego odczytu wszystkich punktów pomiarowych w budynku. Wynik odczytu liczników znajdujących się w lokalach mieszkalnych i użytkowych będzie podawany w treści półrocznego rozliczenia.
2. Odczyty wskazań poszczególnych wodomierzy dokonuje administrator budynku raz na 6 miesięcy do 25 dnia każdego miesiąca kończącego półrocza.
3. Właściciel lokalu ma obowiązek udostępnienia wodomierzy do odczytu pracownikowi administracji co najmniej raz na rok w terminie ogłoszonym na tablicy ogłoszeń w miesiącach maj lub czerwiec każdego roku.
4. Naliczenie miesięczne za zimną wodę dokonywane jest wg stanów liczników wodomierzy stanowiących średnią odczytów za ostatni okres rozliczeniowy (półrocze) i stawkę jednostkową przyjętą w rocznym planie gospodarczym.
5. Właściciele mieszkań, którzy nie podadzą rzeczywistych odczytów lub nie udostępnią swoich urządzeń do odczytu, będą wnosić opłaty zryczałtowanej, podlegającej rozliczeniu.
6. Bieżące rozliczenie zużytej zimnej wody następuje po upływie półrocza na podstawie otrzymanych wskazań wodomierzy. Niedopłata lub nadpłata wynikająca z rozliczenia zostaje ujęta w zaliczce opłat pierwszego miesiąca następnego półrocza.
7. Wszystkie roboty związane z montażem nowych wodomierzy, muszą być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz zgodne z warunkami technicznymi za uprzednią pisemną zgodą administratora budynku. Przed wodomierzem należy zamontować zawór kulowy, a za wodomierzem zawór zwrotny.
8. Montowane wodomierze muszą mieć aktualny atest oraz cechę legalizacji.
9. Zamontowane wodomierze są własnością użytkownika.
10. Właściciel pokrywa wszelkie koszty związane z wymianą lub legalizacją wodomierzy.
11. W przypadku stwierdzenia niesprawności wodomierza opłaty naliczane będą od daty ostatniego prawidłowego odczytu tzw. ryczałtem wyznaczonym jako średnia z ostatniego półrocza, jeżeli uszkodzenie zostało zgłoszone administratorowi. Powrót do rozliczenia wg rzeczywistych wskazań wodomierza nastąpi po stwierdzeniu przez administratora wymiany wodomierza i prawidłowej jego pracy.
12. W przypadku stwierdzenia poboru wody z pominięciem wodomierza zużycie wody rozlicza się ryczałtem w wysokości 7m3 wody na osobę miesięcznie, licząc 1m3 wody wg aktualnie obowiązujących cen jednak nie więcej niż 14 m3 na lokal.
2076372
RangiR 
   

Forumowicz


Dołączył: Pią Kwi 06, 2007 17:57
Posty: 160
Skąd: Gdańsk Łostowice

PostWysłany: Śro Maj 19, 2010 19:33    Temat postu: Regulamin Zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej

REGULAMIN ZEBRAŃ
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 57 W GDAŃSKU.

Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb zwoływania i odbywania zebrań, a także podejmowania uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Olimpijskiej 57 w Gdańsku.

§ 1
1. Zebranie zwołuje się w celu podejmowania uchwał Właścicieli w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu oraz zaleceń Właścicieli dla Zarządu Wspólnoty lub Zarządcy
w sprawach bieżących.
2. Zebrania są: - coroczne zwoływane z mocy prawa,
- nadzwyczajne, zwoływane na wniosek 1/10 Właścicieli, Zarządu lub Zarządcy.

§ 2
1. Zebranie coroczne zwoływane jest przez Zarząd lub Zarządcę najpóźniej w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
2. Jeżeli zebranie coroczne nie zostało zwołane przez Zarząd lub Zarządcę w terminie określonym w ust.1, może je zwołać każdy Właściciel.
3. Właściciel, który zwołuje zebranie coroczne w trybie określonym w ust.1, wykonuje wszystkie czynności organizacyjne związane z przygotowaniem zebrania i może żądać od Wspólnoty zwrotu udokumentowanych kosztów organizacji zebrania – łącznie z wynagrodzeniem za włożoną pracę.
§ 3
1. Zebranie nadzwyczajne zwołuje Zarząd lub Zarządca w celu rozpatrzenia pilnych spraw oraz na wniosek Właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej.
2. Wniosek powinien zawierać określenie spraw, które mają być przedmiotem obrad, a także projekty uchwał.
3. Zarząd lub Zarządca ma obowiązek zwołać zebranie nadzwyczajne w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku - chyba, że wnioskodawcy proponują termin późniejszy.

§ 4
1. Zebranie zwołuje się w dniu powszednim, po godzinie 1700, w lokalu odpowiednim do tego rodzaju zebrań i zdolnym pomieścić wszystkich Właścicieli lokali.
2. W celu przedstawienia ważnych informacji dla mieszkańców zarząd wspólnoty może zorganizować doraźne zebranie Wspólnoty w dni świąteczne po godzinie 1900
3. O zebraniu Zarząd lub Zarządca zawiadamia pisemnie każdego Właściciela lokalu przynajmniej na 7 dni przed planowanym terminem Zebrania; w zawiadomieniu należy podać czas, miejsce, porządek obrad oraz tytuły wnoszonych pod głosowanie uchwał.
4. W przypadku zebrań organizowanych przez Zarząd Wspólnoty w celach informacyjnych za zawiadomienie każdego Właściciela lokalu uznaje się wywieszenie informacji o zebraniu i jego porządku w miejscach ogólnodostępnych tj.: na drzwiach wejściowych przy domofonie, na tablicy ogłoszeń i w windach.
§ 5
1. Uczestnikami zebrania - z prawem udziału w głosowaniach nad uchwałami - są wyłącznie członkowie Wspólnoty lub ich pełnomocnicy.
2. W przypadku kilku współwłaścicieli jednego lokalu do udziału w zebraniu Wspólnoty i głosowaniu nad uchwałami wystarczy obecność jednego z nich jako reprezentanta pozostałych współwłaścicieli.
3. Uczestnicy zebrania podpisują listę obecności, na której przy każdym lokalu oznaczona jest wielkość udziału, przysługująca Właścicielom. Na liście obecności przy poszczególnych lokalach wymienieni są wszyscy właściciele zgodnie z aktem notarialnym.
4. W zebraniu mogą uczestniczyć również przedstawiciele Zarządu lub Zarządcy nie będący właścicielami lokali; mogą oni składać sprawozdania, przedstawiać projekty uchwał i odpowiadać na pytania Właścicieli.
5. W zebraniu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, także inne osoby.
6. Osoby wymienione w ust. 4 i 5 nie mają prawa udziału w głosowaniach.


§ 6
1. Członek Wspólnoty może ustanowić dowolną osobę fizyczną jako swego pełnomocnika uczestniczącego na zebraniu.
2. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 1. musi dysponować pisemnym upoważnieniem Właściciela lokalu do podejmowania uchwał w jego imieniu.
3. Pełnomocnictwo do uchwał, wymagających formy aktu notarialnego, musi być udzielone notarialnie.
§ 7
1. Zebranie otwiera Przedstawiciel Zarządu Wspólnoty.
2. W celu sprawnego przebiegu Zebrania członkowie Wspólnoty zatwierdzają porządek obrad, wybierają Przewodniczącego i Protokolanta zatwierdzając w następujący sposób - jeden pełnoprawny uczestnik zebrania dysponuje jednym głosem.
3. Z przebiegu zebrania sporządza się protokół, który popisują Przewodniczący i Protokolant.
4. Do protokółu załącza się potwierdzenie zawiadomień, listę obecności, pełnomocnictwa
i wszystkie uchwały (wraz z oddanymi głosami) poddane pod głosowanie podczas zebrania.
§ 8
1. Ustala się tryb podejmowania uchwał zwykłą większością głosów, liczoną według wielkości udziałów Właścicieli w nieruchomości wspólnej,
2. Uchwały, które nie uzyskały na zebraniu wymaganej większości, ale analiza wyników głosowania wskazuje, że można ją uzyskać dzięki głosom Właścicieli nie uczestniczących w ich uchwaleniu, podlegają uzupełniającemu trybowi głosowania w formie indywidualnego zbierania podpisów.
O treści takiej uchwały powiadamia się na piśmie wszystkich członków wspólnoty.
3. W głosowaniach nad uchwałami, które podnoszą wartość nieruchomości ustala się, iż ponoszone na te wydatki opłaty przeliczane są wg udziałów w nieruchomości.
4. Projekt każdej uchwały sporządza się na oddzielnym druku.
§ 9
1. Głosowanie nad uchwałami zarządza Przewodniczący Zebrania - po uprzednim wysłuchaniu głosów w dyskusji.
2. Głosowanie odbywa się w formie pisemnej, kartami do głosowania wydawanymi w momencie złożenia podpisu przez Właściciela na liście uczestników zebrania.
3. Każda karta do głosowania musi być opieczętowana pieczęcią Wspólnoty lub Zarządcy i zawierać:
1) Nr uchwały wraz z datą jej uchwalania
2) imię i nazwisko właściciela i nr lokalu,
3) rubryki „tak”, „nie” i „wstrzymuję się”,
4) wielkość udziałów.
4. W przypadku kilku właścicieli lokalu na karcie do głosowania będzie wpisana osoba wymieniona jako pierwsza na akcie notarialnym.
§ 10
1. W celu sprawnego przeprowadzenia głosowania Zebranie powołuje Komisję Skrutacyjną przeprowadzającą głosowanie i liczącą ilość głosów oddanych na poszczególne uchwały.
2. Wyniki głosowania Komisja podaje do wiadomości na Zebraniu i wynik głosowania wpisuje na druku Uchwały, składając na nim swoje podpisy.
3. W przypadku, gdy Zebranie nie powoła Komisji Skrutacyjnej czynności wymienione w ust.1 i ust. 2. wykonują Przewodniczący oraz Protokolant Zebrania.
4. Uchwały podpisuje Przewodniczący Zebrania i Protokolant.
§ 11
1. Oryginały protokołów i podjętych uchwał przechowuje Zarządca. Zarząd Wspólnoty przechowuje kopie protokołów i podjętych uchwał.
2. Zarząd lub Zarządca, na żądanie Właścicieli, jest zobowiązany udostępnić im do wglądu Protokoły Zebrań.
§ 12
Niniejszy Regulamin wprowadzono w życie uchwałą Wspólnoty Nr z dnia r.


Protokolant Przewodniczący Zebrania
2076372
Rincewood 
   

Aktywny Forumowicz


Wiek: 43
Dołączył: Śro Mar 26, 2008 21:52
Posty: 211
Skąd: Gdańsk-Habenda

PostWysłany: Czw Maj 20, 2010 10:22    Temat postu: Re: Regulaminy

Adam proponuję wydrukować i wrzucić propozycje regulaminów do skrzynek pocztowych. A tam, gdzie są puste lokale skorzystać z pomocy TEDa (bo mają adresy korespondencyjne) i wysłać pocztą wraz z zaproszeniem na spotkanie wspólnoty (kiedy będzie już znany).
Pozdr.

_________________
Airwick odświeżacz do ust
1204909
Majowa 
   

Forumowicz


Wiek: 34
Dołączył: Nie Kwi 12, 2009 11:01
Posty: 147
Skąd: Witomino, a od jakiegoś czasu Habenda :P

PostWysłany: Czw Maj 20, 2010 14:13    Temat postu: Re: Regulamin Porządku Domowego

RangiR napisał:

WYMAGANIA WOBEC OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE:
Właściciele lub opiekunowie zwierząt zobowiązani są do stałej opieki i zachowania środków ostrożności gwarantujących bezpieczeństwo otoczenia i stosować następujące zasady:
1. Psa należy wyprowadzać na smyczy i w kagańcu.
2. Zakazane jest wypuszczanie i pozostawianie psów bez dozoru.
3. Nie wolno wprowadzać zwierząt na place zabaw oraz do piaskownic.
4. Zwierzęta nie mogą zakłócać spokoju .
5. Dla psów rasy, uznanej za agresywną, wymagane jest posiadanie przewidzianego prawem zezwolenia na jego utrzymanie.
6. Zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta na klatkach schodowych, piwnicach, podwórku
i zieleńcach winny być bezzwłocznie usuwane przez ich właścicieli lub opiekunów.


AD1. Na smyczy LUB kagańcu. albo wykreślić w całości. Kaganiec jest niekonstytucyjny Wink i póki nie mamy do czynienia z psem rasy niebezpiecznej - lub chorym na umyśle kaganiec jest moim zdaniem zbrodniczy.

AD4. Co u diabła znaczy "zakłócać spokoju"? pies póki nie jest katowany (swoim zdaniem) nie szczeka bez potrzeby. - ten punkt trzeba usunąć lub sprecyzować (uściślając skalę problemu "uporczywie", "stale", "w godzinach nocnych"), ponieważ w tej formie jedno szczeknięcie = naruszenie regulaminu.
4852369
woalka 
   

Forumowicz


Wiek: 45
Dołączył: Czw Cze 04, 2009 10:39
Posty: 121
Skąd: Gdańsk-Habenda

PostWysłany: Czw Maj 20, 2010 16:32    Temat postu: Re: Regulamin Porządku Domowego

Majowa napisał:

AD1. Na smyczy LUB kagańcu. albo wykreślić w całości. Kaganiec jest niekonstytucyjny Wink i póki nie mamy do czynienia z psem rasy niebezpiecznej - lub chorym na umyśle kaganiec jest moim zdaniem zbrodniczy.

AD4. Co u diabła znaczy "zakłócać spokoju"? pies póki nie jest katowany (swoim zdaniem) nie szczeka bez potrzeby. - ten punkt trzeba usunąć lub sprecyzować (uściślając skalę problemu "uporczywie", "stale", "w godzinach nocnych"), ponieważ w tej formie jedno szczeknięcie = naruszenie regulaminu.


Ad 1. Wykreślenie w całości to przesada. Zamiana na LUB też mnie nie satysfakcjonuje, bo nawet "zabezpieczony" kagańcem pies, który skacze i przewraca moje dziecko może choćby niechcący zrobić krzywdę. Niestety mamy już takie przykre doświadczenie na naszym osiedlu. Moim zdaniem smycz jest koniecznym minimum.

Ad 4. "Uporczywie" czy "stale" też nie są pojęciami precyzyjnymi. Obecny kształt zapisu nie powoduje, że jedno szczeknięcie = naruszenie regulaminu... dopóki to szczeknięcie nie będzie komuś zakłócać spokoju. Ale przecież nie tylko szczekaniem czy wyciem psiaki mogą zakłócać spokój, więc mam obawy co do możliwości precyzowania tego punktu regulaminu.

Nie czytałam jeszcze wszystkich regulaminów dość dokładnie, żeby zgłaszać swoje uwagi, ale na pierwszy rzut oka zwróciłam uwagę na dozwolone godziny prac wykończeniowych. Dni robocze nie budzą moich zastrzeżeń, ale co do dni wolnych, to osobiście byłabym bardziej restrykcyjna. Jestem za rozdzieleniem sobót od niedziel i dni świątecznych, w które wolałabym mieć święty spokój i choć wtedy nie słyszeć borowania w ścianach...

_________________
woalka
kinga-adam 
   

Zaglądajacy


Dołączył: Nie Lut 28, 2010 12:44
Posty: 18
Skąd: Gdańsk-Habenda

PostWysłany: Czw Maj 20, 2010 21:20    Temat postu: Re: Regulaminy

1. Psa należy wyprowadzać na smyczy i w kagańcu.

Ad.1
Choc nie posiadamy psa uwazamy ze pies na terenie osiedla powinien chodzic na smyczy. Kaganiec jest zbedny chyba ze pies jest uznany za rase agresywna.
Jesli wpiszemy "na smyczy LUB w kagancu" istnieje mozliwosc ze pies bez smyczy ale w kagancu moze w przyplywie radosci skoczyc na sasiada Wink pies na smyczy jest pod wieksza kontrola.
Rincewood 
   

Aktywny Forumowicz


Wiek: 43
Dołączył: Śro Mar 26, 2008 21:52
Posty: 211
Skąd: Gdańsk-Habenda

PostWysłany: Pon Maj 24, 2010 21:12    Temat postu: Re: Regulaminy

kontynuując wątek piesków polecam artykuł http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Psy-na-ulicach-moga-budzic-lek-n39051.html
Co regulaminów wypowiem się jak znajdę czas na jego przeczytanie Smile

_________________
Airwick odświeżacz do ust
1204909
batfucik 
   

Stały bywalec


Dołączył: Pią Lut 27, 2009 9:05
Posty: 91
Skąd: Gdańsk

PostWysłany: Wto Maj 25, 2010 10:48    Temat postu: Re: Regulaminy

Jeżeli chodzi o psa na smyczy to tak:

zdarza się że Petra lata bez smyczy pod klatką czy wokół budynku, a wiadomo jak to ona, jak kogoś zobaczy to zaraz leci się przywitać Smile Chciałby tylko zaznaczyć, że jeżeli komuś to przeszkadza to proszę powiedzieć, nie ma żadnego problemu żeby ją wyłapać. Po prostu często jest tak, że schodzimy z trzeciego piętra z jednym czy dwójką dzieci, rowerkiem, zabawkami do piaskownicy, śmieciami itd, że czasem brakuje tej piątej ręki do trzymania psa na smyczy i łatwiej jest ją puścić na dół luzem dopóki się człowiek nie pozbędzie tobołów. Mniej więcej wiem którzy sąsiedzi jak reagują na Petrę i myślę że większość jednak odnosi się do niej z sympatią, dlatego na siłę też jej nie staram się złapać, jak ktoś z sąsiadów ją woła. No ale nigdy tam nie wiadomo kto co sobie myśli, a co mówi. Moja żona stara się Petrę częściej łapać na smycz, ja ją częściej puszczam luzem, szczególnie jak wychodzę późnym wieczorem i wiem, że spotkam mniej sąsiadów a na pewno nie spotkam żadnych małych dzieci. Jednakże nie ma problemu jeśli ktoś ma coś przeciwko to proszę o zwrócenie uwagi.
Rincewood 
   

Aktywny Forumowicz


Wiek: 43
Dołączył: Śro Mar 26, 2008 21:52
Posty: 211
Skąd: Gdańsk-Habenda

PostWysłany: Wto Maj 25, 2010 14:00    Temat postu: Re: Regulaminy

Dla mnie ok, nie przeszkadza mi to. Petra to fajna psina Smile
_________________
Airwick odświeżacz do ust
1204909
woalka 
   

Forumowicz


Wiek: 45
Dołączył: Czw Cze 04, 2009 10:39
Posty: 121
Skąd: Gdańsk-Habenda

PostWysłany: Nie Maj 30, 2010 12:07    Temat postu: Re: Regulaminy

Z naszej strony też OK. Zdążyliśmy Petrę poznać i jest bardzo przyjazna, oraz co ważne - nie skacze. Raczej synka musimy hamować, żeby za bardzo nie chciał jej ukochać Wink
_________________
woalka
RangiR 
   

Forumowicz


Dołączył: Pią Kwi 06, 2007 17:57
Posty: 160
Skąd: Gdańsk Łostowice

PostWysłany: Czw Cze 03, 2010 13:55    Temat postu: Re: Regulaminy

To, że mamy broń nie oznacza, że od razu musimy jej używać.

Już wyjaśniam co mam na myśli.
Moim zdaniem powinniśmy zachować zapis, że psa należy wyprowadzać na smyczy i w kagańcu ale niekoniecznie restrykcyjnie podchodzić do jego egzekwowania.
W tej chwili na terenie wspólnoty nie zauważyłem żadnego agresywnego psa, więc pomimo takiego zapisu nie zamierzam zwracać uwagi sąsiadom niestosującym się do niego ani tym bardziej wzywać policji czy straży miejskiej.
Ale zmieniając ten zapis (łagodząc go) narażamy się na problem w przyszłości. Być może za jakiś czas do naszego budynku wprowadzi się jakiś niemiły sąsiad z jeszcze bardziej niemiłym zwierzakiem i jak go wtedy zmusimy by wyprowadzał zwierzę w bezpieczny dla mieszkańców sposób? Wtedy regulamin będzie działał na jego korzyść.
Nie chcę tu rozważać prawdopodobieństwa zaistnienia takiej sytuacji, ale wolę mieć zabezpieczenie w postaci restrykcyjnego zapisu w regulaminie.
Proponuję zachować zapis w niezmienionej formie.

Łukasz, też wcześniej rozważałem dostarczenie regulaminu/ów w formie papierowej ale gdy otrzymałem je od TED-a to zmienił się mój pogląd na tę sprawę.
Wydrukowałem sobie te 5 regulaminów. Nawet po zmniejszeniu czcionki zajęły mi one 9 stron.
Gdybyśmy mieli wydrukować je wszystkim to jak łatwo policzysz zużylibyśmy mnóstwo papieru i narazilibyśmy się na spory wydatek.
Proponuję kompromis:
Wywieszę na tablicy ogłoszeń kartkę z informacją, że jak ktoś chce regulaminy w formie papierowej to niech telefonicznie poprosi o nie administratora.
Sądzę, że nie będzie potrzeba wielu wersji papierowych. Część mieszkańców może się z propozycjami regulaminów zapoznać na forum, części to pewnie za bardzo nie interesuje.
Poza tym w przypadku, gdy ktoś nie zdąży zapoznać się z regulaminem przed zebraniem będzie miał do tego okazję na zebraniu przed głosowaniem.
To, że wcześniej mamy możliwość zapoznania się z propozycjami regulaminów i podyskutowania nad nimi ma nam zapewnić czas na przemyślenia dotyczące zawartych w nich zapisów oraz na zmianę niektórych z nich przed zebraniem. Nie znaczy to wcale, że na zebraniu będziemy musieli je przyjąć w takiej formie, w jakiej będą przedstawione.

Osobiście nie mam zastrzeżeń do tych regulaminów.
Uważam, że powstały na bazie wielu doświadczeń z różnych wspólnot i są do przyjęcia.
Pewnie niektóre zapisy nie będą wszystkim odpowiadały (chociażby zapis dotyczący wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu - na forum pojawiły się różne opinie) ale pamiętajmy, że "jeszcze się taki nie urodził, który by wszystkim dogodził" a regulamin ma stanowić kompromis odpowiadający większości.

Pozdrawiam
2076372
Odpowiedz do tematu Strona 1 z 2 Idź do strony 1, 2    Następna
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat


 
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Możesz zmieniać swoje posty
Możesz usuwać swoje posty
Możesz głosować w ankietach

Forum Gdańsk

  

osiedla Gdańska:

  2 Potoki 3 Kolory Albatross Towers Alfa Park Ambasador Angielska Grobla Apartamenty Nadmorskie Apartamenty Przy Plaży Arkońska Astra Park Atrium Gdańskie Audiopolis Aura Gdańsk Avalon Awiator Bajkowy Park Baltic Center Barbakan Biskupia Górka Błękitna Kaskada Braci Majewskich Brętowska Brama Browar Gdański Brzozowy Park Budowlani Casa Patrizia Castilla (Kowale) Centralpark Chabrowe Chmielna Park Cieszynka City Park Copernicus Cytrusowe Czterobloki Cztery Kąty Cztery Oceany Cztery Pory Roku Długa Grobla Do Studzienki Dolina Dwóch Jezior Dolina Potęgowska Domy Przy Tanecznej Dwa Tarasy Dziedziniec Energooszczędne Fregata Futura Apartamenty Galeon Gardenia Garnizon Habenda Hiszpańskie Hokejowa Horyzont Jabłoniowa (INPRO) Jabłoniowa (PB Kokoszki) Jabłoniowy Sad Jary Jasień Jasień Park Jaworzniaków Jednorożca (Wroński) Jelitkowo Jelitkowski Dwór Jezioro Jasień Jodłowy Park Kameralne Kamienica Francuska Kamienica Pod Wrzosem Kamienice Magellana Kamienice Nad Motławą Kamienice Nad Strzyżą Kamieniczki Akademickie Kartuska 26 Kazimierz Kiełpino Górne Klimaty Klukowo Kochanowskiego 39 Kolorowe Krokusowe Królewskie Wzgórze Kryształowe Kwartał Kamienic Laurowe Lawendowe Wzgórza Leszczynowe Lipce Łostowice Maciejka Maćkowy Marina Primore Matemblewo Migowskie Tarasy Mila Baltica Miłe Miłe Wzgórze Morena Park Morenova Morenowe Wzgórze Myśliwska 17 Myśliwska Park Myśliwski Stok Myśliwskie Nad Jarem Nad Jeziorem Nad Wodą Nadmorski Dwór Neptun Park Niedźwiednik Nova Oliva Nowa Letnica Nowa Osowa Nowator Nowe Osiedle Nowiec Nowy Horyzont Olimp (Kowale) Oliwa Park Optima Orle Gniazdo Orunia Górna Osowa II Osowa Wodnika Ostoja Myśliwska Pana Tadeusza Parkowe Wzgórze Piastów Pięciu Mostów Piotrkowska 27 Platinum Park Platynowa Pogodne Pohulanka PB Górski Polonica Południowe Pomarańczowe Promienne Przeróbka Przy Srebrnej Ptasia Quattro Towers R.S.M. Budowlani Reduta Żbik Rezydencja Marina Robyg Sarnia Dolina Słoneczna Dolina Słoneczna Morena Słoneczne Słoneczne Wzgórza Słoneczniki Smęgorzyno Srebrzysta Podkowa (Kowale) Stary Chełm Stylowe Szafarnia Szmaragdowe Wzgórze Szpora 7 Św. Wojciech Świerkowe Świętokrzyskie Świętokrzyskie (PB EKO) Świrskiego Trzy Dęby Trzy Żagle Ujeścisko Vivaldiego Wieża Leszka Białego Wieżycka Wieżycka Folwark Wiktorii Wilanowska Willa Wajdeloty Wiszące Ogrody Wolne Miasto Wróbla Staw Wzgórze Elizy Wzgórze Focha Wzgórze Magellana Za Słoneczną Bramą Zabornia Zabytkowa Współczesna Zakoniczyn Zapiecek Zielona Dolina Zielone Zielony Stok Złota Karczma

dzielnice Gdańska:

  Aniołki Brętowo Brzeźno Chełm Jasień Kokoszki Krakowiec-Górki Zachodnie Letnica Matarnia Młyniska Nowy Port Oliwa Olszynka Orunia-Św. Wojciech-Lipce Osowa Piecki-Migowo (Morena) Południe Przymorze (Małe i Wielkie) Rudniki Siedlce Stogi z Przeróbką Strzyża Suchanino Śródmieście VII Dwór Wrzeszcz Wyspa Sobieszewska Wzgórze Mickiewicza Zaspa (Młyniec i Rozstaje) Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

Forum Sopot

  

osiedla Sopotu:

  Aquarius Dolina Gołębiewska Grunwaldzka 93a Osiedle Marii Ludwiki Osiedle Mickiewicza Polana Świemirowska Przylesie Sopocka Rezydencja

dzielnice Sopotu:

  Brodwino Dolny Sopot Górny Sopot Kamienny Potok Karlikowo Świemirowo

Forum Gdynia

  

osiedla Gdyni:

  Albatros Altoria Apartamenty Altus Apartamenty Centrum Apartamenty Conrada Apartamenty Gdynia 3000 Apartamenty Na Polanie Baltic Villa Batorego 7 Bernadowo Cadena Park Chrobrego Columbus Demptowo Dolina Cisów Fikakowo Fort Forest Gdyńskie Gorczycowa 3 Horyzonty Gdyni Jantarowe Kamienica Bosmańska Kamienica Moderna Kasztanowa Kępa Redłowska Komandorskie Wzgórze Leśne Łanowa I Marco Polo Mistral Morskie Myśliwskie Tarasy Nad Kępą Nawigator Orłowska Bryza Parkowe Patio Róży Pomorska 57 Redłowska Kaskada Redłowski Stok Rezydencja Sokół Rezydencja Tarasy Sea Towers Shiraz Park Skłodowska 8 Skłodowskiej Sojowa Sokółka Sokółka Zielenisz Śniadeckich 4 Transatlantyk Uranowa Villa Spokojna Wiczlino Ogród Willa Nad Morzem Witawa Zacisze Leśne Zielona Dolina Zielone

dzielnice Gdyni:

  Babie Doły Chwarzno - Wiczlino Chylonia Cisowa Dąbrowa Działki Leśne Grabówek Kamienna Góra Karwiny Leszczynki Mały Kack Obłuże Oksywie Orłowo Pogórze Pustki Cisowskie - Demptowo Redłowo Śródmieście Wielki Kack Witomino (Radiostacja i Leśniczówka) Wzgórze Św. Maksymiliana

W REGIONIE:
Bytów Chojnice Gdańsk Gdynia Hel Jastarnia Kartuzy Kąty Rybackie Kolbudy Koleczkowo Kosakowo Kościerzyna Krynica Morska Kwidzyn Lębork Łeba Łęgowo Malbork Mierzeszyn Pruszcz Gdański Pszczółki Puck Reda Rotmanka Rumia Słupsk Sopot Starogard Gdański Straszyn Tczew Ustka Wejherowo Władysławowo Żukowo

      FORUM GDAŃSK     FORUM SOPOT     FORUM GDYNIA     FORUM PRUSZCZ GDAŃSKI     FORUM STRASZYN

    FILMY Gdańsk/Sopot/Gdynia      TRÓJMIEJSKA GALERIA      Co warto zobaczyć na świecie?

Portal www.MojeOsiedle.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników serwisu. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Copyright © www.MojeOsiedle.pl 2001-2021   Forum Dyskusyjne MOJE OSIEDLE, DZIELNICA i MIASTO
Załóż forum  |   Kontakt  |   O nas  |   Regulamin   |  Reklama